voor alle Belgische Herder liefhebbers

Article Index


Gedragsstandaard

Gedrag t.o.v. mensen Rasnorm
1 actief vriendelijk / passief vriendelijk gewenst
2 gereserveerd-wantrouwend / ontwijkend / onzeker / steun zoeken / dekking zoeken acceptabel
3 angstig / nerveus / schrikachtig / dreigend ongewenst
4. paniek / grommen of tanden laten zien met dreiging / uitvallen / happen of snappen diskwalificatie

Temperament
1 beweeglijk (levendig) gewenst
2 zeer beweeglijk (onstuimig) acceptabel
3 rustig (kalm) acceptabel
4 hypernerveus diskwalificatie
5 niet of weinig reageren op prikkels ongewenst

Gedrag t.o.v. voorwerpen
1 zeker / nieuwsgierig / gereserveerd-wantrouwend / ontwijkend / schrikreactie met herstel zonder steun gewenst
2 schrik met steun herstel / gespannen / onzeker / steun zoeken / dekking zoeken acceptabel
3 angstig / nerveus / schrikreactie met gedeeltelijk herstel / dreiging ongewenst
4 vlucht in paniek zonder herstel diskwalificatie

Gedrag t.o.v. geluiden
1 zeker / nieuwsgierig / gereserveerd-wantrouwend / ontwijkend / schrikreactie met herstel zonder steun gewenst
2 schrik met steun herstel / gespannen / onzeker / steun zoeken / dekking zoeken acceptabel
3 angstig / nerveus / schrikreactie met gedeeltelijk herstel / dreiging ongewenst
4 vlucht in paniek zonder herstel diskwalificatie

Gedrag bij bedreiging
1 naar voren blaffen / lichaamstaal (staart hoog enz.) / aanblaffen / aanvallen / grommen goed
2 zeker / nieuwsgierig / gereserveerd-wantrouwend / ontwijkend / schrikreactie met herstel zonder steun voldoende
3 achteruit gaan / paniek / angst / verstarring onvoldoende

Gedrag t.o.v. schot
1 zeker / nieuwsgierig / standvastig goed
2 ontwijken / schrikreactie met herstel zonder steun / onzeker voldoende
3 angstig / nerveus / schrikreactie zonder herstel / vlucht / paniek onvoldoende

Beoordeling
Sociale gedeelte: goed / ruim voldoende / voldoende / onvoldoende
Bedreiging: goed / voldoende / onvoldoende
Schottest: goed / voldoende / onvoldoende

Wanneer de hond tijdens één van de onderdelen 1 tot en met 7 wordt gediskwalificeerd, zal hij/zij voor het sociale gedeelte van de test worden afgewezen. De hond wordt dan van verdere deelname uitgesloten.
Na het met goed gevolg afleggen van de onderdelen 1 t/m 7 is de hond geslaagd voor het sociale gedeelte van de gedragstest.
De onderdelen 8 en 9 kunnen als een extra aantekening worden behaald.

Keurmeesters
* Het keuren van de gedragstesten wordt uitgevoerd door twee gedragskeurmeesters benoemd door de Raad van Beheer of een gedragskeurmeester benoemd door de Raad van Beheer en een door de NVBH erkende gedragskeurmeester, die bekend is met Belgische Herdershonden, op uitnodiging van de gedragstestcommissie in overleg met het bestuur van de NVBH.
* Tijdens de gedragstesten van de NVBH, waarbij wordt beoordeeld door zowel keurmeester(s) van de Raad van Beheer als door keurmeester(s) van de vereniging, die door de NVBH zijn erkend, geven de door de NVBH erkende keurmeesters van de vereniging de doorslag.

Rasnormen en Gedragskarakterisering
In de gedragsomschrijving van de Belgische Herdershonden wordt bij de beoordeling geschreven over kwalificatie van gedrag als, nerveus, ontwijken enz. Het is goed om met elkaar duidelijk af te spreken wat men daar onder verstaat en welk gedrag bij een kwalificatie hoort. Binnen de commissie hebben we daar een duidelijke afspraak over. De termenlijst zoals deze door de gedragskeurmeesters van de Raad van Beheer wordt gehanteerd gebruiken wij als norm. Je krijgt vaak van toeschouwers de vraag waarom de hond geslaagd of gezakt is. Dit heeft veel te maken met de interpretatie die mensen geven aan gedrag van een hond. Het lijkt mij goed om de termenlijst zoals deze gehanteerd wordt bij de gedragstest in het blad te vermelden. Zodat we allemaal hetzelfde bedoelen als we over gedrag praten bij honden.