voor alle Belgische Herder liefhebbers

Statuten

Article Index

Artikel 6. Gewone leden

1. De gewone leden van de vereniging worden onderscheiden in

a. algemene leden;
b. ereleden.

2. Algemene leden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.
3. Ereleden zijn de natuurlijke personen die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden als zodanig zijn benoemd.

Artikel 7. Buitengewone leden

1. De buitengewone leden van de vereniging worden onderscheiden in:

a. gezinsleden
b. jeugdleden.

2. Gezinsleden zijn zij die met een lid zijn getrouwd of daarmee duurzaam samenleven en die als zodanig zijn toegelaten.
3. Jeugdleden zijn de natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 8. Ereleden

1. Ereleden worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste tien stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Zij betalen geen contributie.
2. Indien een algemeen lid, gezinslid of jeugdlid tot erelid wordt benoemd, houdt hij met ingang van de dag volgende op de aanvaarding van zijn benoeming op algemeen lid, gezinslid of jeugdlid te zijn.

Artikel 9. Gezinsleden

1. Gezinsleden ontvangen geen clubblad en betalen een verminderde contributie.
2. Een gezinslid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.

Artikel 10. Jeugdleden

1. Jeugdleden kunnen slechts worden toegelaten met schriftelijke toestemming van een ouder of voogd.
2. Jeugdleden hebben geen stemrecht en kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. Zij betalen een verminderde contributie.
3. Een jeugdlid wordt van rechtswege algemeen lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.