voor alle Belgische Herder liefhebbers

Statuten

Article Index

Artikel 1. Naam, vestigingsplaats en duur

1. De vereniging draagt de naam Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden afgekort: NVBH
2. Zij is gevestigd te Herpen.
3. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij is opgericht in 1938
4. Zij is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna te noemen "Raad van Beheer".

Artikel 2. Doel en middelen

1. De vereniging heeft ten doel:

a. de instandhouding en verbetering van het ras de Belgische Herdershonden;
b. de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;
c. het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van Belgische Herdershonden.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen;
b. het organiseren van cursussen, examens en wedstrijden op het gebied van het werken met honden;
c. het organiseren van exposities;
d. het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Belgische Herdershonden;
e. het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
f. het bijhouden van een register van raszuivere Belgische Herdershonden.
g. het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het Belgische Herdershondenras behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan nakomelingen, een en ander met het doel, ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Belgische Herdershonden gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;
h. het uitgeven van een clubblad of een periodiek;
i. het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
j. al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Artikel 3 Verhouding tot de vereniging Raad van Beheer

1. De Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
2. De Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden..aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
3. De leden van de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden zijn jegens het NVBH-bestuur tot hetzelfde gehouden als waartoe de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
4. De Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen van de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben in de zin van artikel 46, Boek 2 van het burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5. Leden

1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in gewone leden en buitengewone leden. 2. Gewone leden hebben alle rechten en plichten die de wet en deze statuten aan leden toekennen onderscheidenlijk opleggen. Buitengewone leden hebben deze rechten en plichten slechts voor zover deze statuten niet anders bepalen.